Medijsko središče - Iskratel
9. 8. 2016

V Iskratelu so nad pristranskim sklepom Državne revizijske komisije ogorčeni

Kranj, Ljubljana, 8. avgust 2016 – Družba Iskratel, ki je s podjetjem SkyToll oddala skupno ponudbo na DARS-ov javni razpis za izbor izvajalca elektronskega cestninjenja, je danes predstavila odziv na zavrnjen zahtevek Državne revizijske komisije (DKom) za revizijo postopka. V Iskratelu so ogorčeni nad pristranskim sklepom DKom. DKom je v sklepu kar enajstkrat zapisala, da očitane kršitve ni vsebinsko presojala. Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika je med številnimi nepravilnostmi razkril tudi, da dopolnitev ponudbe izbranega izvajalca ni bila opremljena s potrebnimi dokazili o pravočasni oddaji, česar tudi DKom v svojem sklepu ni ovrgla. Sankcija za nepravočasnost pa je izločitev ponudnika.

Na novinarski konferenci je glavni direktor mag. Željko Puljić poudaril, da njihov namen ni oviranje nadaljnjih korakov v procesu javnega naročila, saj je odločitev Državne revizijske komisije dokončna. Posebej pa je opozoril: «Kot direktor sem dolžan zaščiti pravni in poslovni položaj podjetja in sprejeti vsa dolžna ravnanja, pri čemer bi enako pričakoval tudi od vodstva DARS in DKom«. Opozoril je, da je skrajni čas, da v Sloveniji zagotovimo takšne standarde delovanja, da se v postopkih javnega naročanja osredotoči na to, da je izbran pravi produkt oz. storitev po pravi ceni in da so izpolnjeni razpisni pogoji. Nikakor pa ni dopustno, da ponudniki v procesu pregleda dokumentacije ugotavljajo nespoštovanje zakonskih določil, netransparentnost in nepoštenost. Očitno tudi DKom v svojih presojah tega ni zmogla pravično in pošteno presoditi. Pričakovali bi, da je DKom neodvisna institucija, ki ravna v dobro Slovenije, v tem primeru pa je prevzela vlogo odvetnika naročnika, saj se je v večini primerov preprosto in pristransko naslonila na njegovo mnenje. Kategorično zavrnitev 29 navedb kršitev je razumeti kot posmeh pravni stroki in vsem udeležencem natečaja. Namesto da bi dvigovali standarde delovanja javnega sistema, smo ujetniki ozkih interesov, natečaji pa postajajo le forma, za katero se ti interesi lahko pravno skrijejo.

Ključne nepravilnosti in dvomi, ki jih DKom ni ustrezno pojasnil:

  1. Pravočasno dopolnjevanje ponudbe izbranega ponudnika - Sklep Dkom str. 35: Komisija na očitek Iskratela, da dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika ni bila pravočasna, ni odgovorila, pač pa je zavzela stališče, da je bila dopolnitev posredovana v dveh delih. Iskratel seveda lahko sprejme razlago o dvodelni dopolnitvi ponudbe, kljub vsemu pa komisija ni odgovorila, ali je bilo pojasnilo (dopolnitev) kot celota predloženo pravočasno. Pravočasnost prejema dopolnitve je izkazana le za prvi del, čemur Iskratel ni oporekal. Sankcija za nepravočasnost je izločitev ponudnika (78. člen ZJN-2). V primeru spoštovanja zakonskega določila bi bila ponudba družbe Iskratel uvrščena na 1. mesto.
  2.  Referenčni pogoji naročnika - Sklep DKom str. 41: Komisija se je opredelila kot pristojna za razlago referenčnih pogojev naročnika in zavrnila predlog za postavitev strokovnjaka ustrezne stroke. Na str. 43 komisija pritrdi tretjemu vlagatelju, da so v referenčnem sistemu izbranega ponudnika nekateri odseki enostezni, vendar presodi, da to ni v nasprotju z zahtevo naročnika (točka 6.4.L, podtočka b: sistem omogoča večstezno cestninjenje). V svojem bistvu korektno pravno stališče komisije pa nima logičnega temelja – referenčni sistem izbranega ponudnika torej ne izkazuje možnosti večsteznega cestninjenja, ki se zahteva za ponujeni sistem!
  3.  Nedoslednost – str. 58 (2. odstavek): Državna komisija je povzela besedilo naročnika v točki B4.6.2 Specifikacij »…. Ne glede na izbrano tehnološko varianto zbiranja cestninskih podatkov se mora kontrola stanja predplačniškega računa v primerjavi z izvršenimi zapisi o cestninskih transakcijah vršiti v centralnem sistemu.« V petem stavku 3. odstavka pa je komisija pritrdila(!) naročniku, da iz citirane zahteve ne izhaja, da se mora kontrola praga predplačniškega računa vršiti v centralnem sistemu …«.
  4.  DARS je predstavnikom Iskratela in SkyTolla nedopustno omejil vpogled v celotno dokumentacijo, ki jo je predložil izbrani ponudnik. S tem jima ni bilo omogočeno, da bi preverila, ali izbrani ponudnik izpolnjuje zahteve iz razpisa, vključno z zahtevanimi referencami. Po njunem mnenju obstaja upravičen dvom o popolnosti ponudbe izbranega ponudnika. Pri tem opozarjata tudi na kršitve 7., 8., 9. in 22. člena Zakona o javnem naročanju, ki se nanašajo na zagotavljanje konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja in enakopravne obravnave ponudnikov.
  5.  Po mnenju Iskratela in SkyTolla je naročnik neupravičeno zakril del sklepa izbranega ponudnika o določitvi poslovne skrivnosti in s tem ostalim ponudnikom onemogočil seznanitev s celotnim sklepom o določitvi poslovne skrivnosti. Zato ostali ponudniki niso mogli preveriti, ali je naročnik kot poslovno skrivnost označil tudi dokumente, ki jih izbrani ponudnik ni označil kot poslovno skrivnost.
  6.  Ocenjevanje ponudb (str. 62 in naprej): Naročnik je v razpisni dokumentaciji v točki 6.5. (Merila za ocenjevanje) natančno določil, kaj bo vrednotil in kako bo vrednotil prejete ponudbe. Naročnik tega ni storil, temveč je zapisane točke posameznih ponudnikov samo povzel in ni opravil naloge, ki jo je jasno navedel v razpisni dokumentaciji, da bo izpolnjevanje zatrjevanih nivojev storitev tudi presojal.

Državna revizijska komisija bi lahko, če bi obstajali argumenti, na vse točke pritožb odgovorila bolj jasno in nedvoumno ter s tem izničila dvome, ki o(b)stajajo. Zato, kljub dokončnemu sklepu komisije ostaja upravičena zadržanost v poštenost izbora. Komisija bi po mnenju družbe Iskratel morala ugotoviti, da naročnik izbrane ponudbe ne bi smel sprejeti kot formalno popolne, sprejemljive, pravilne in primerne in bi jo moral izločiti. Zaradi očitne kršitve Zakona o javnih naročilih so v Iskratelu ogorčeni nad sklepom DKom. Napovedujejo pozorno spremljanje dogajanja v zvezi s spremembo zakona o pravnem varstvu, ki se napoveduje za jesen in pričakujejo, da se zakonodaja na tem področju vsaj v prihodnje primerno uredi.